Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden abonnementen

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot weekbladen en digitale platformen die worden uitgegeven door  BrugMedia B.V., Constructieweg 41-1, 8263 BC te Kampen, Kamer van Koophandel nummer: 05051141 BTW-nummer NL805959580B01, hierna ook te noemen “BrugMedia”.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door BrugMedia, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 BrugMedia garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 BrugMedia is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van BrugMedia zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
BrugMedia B.V., Constructieweg 41-1, 8263 BC te Kampen, 038 – 333 10 27, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur. Via www.BrugMedia.nl/leveringsvoorwaarden of op aanvraag per mail via abonnementen@brugmedia.nl

1.8 BrugMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuw abonnee gedurende de afgelopen twee jaar geen abonnement heeft gehad.

2.3 BrugMedia is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn BrugMedia over deze opzegging moet berichten. Opzeggen kan telefonisch via 038 – 333 10 27, schriftelijk of via e-mail.

3.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan telefonisch via 038 – 333 10 27,schriftelijk of via e-mail.

3.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van BrugMedia worden opgevraagd via post, telefoon of e-mail. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van de krant of in de footer van de digitale uitgave waarop een abonnement is genomen.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, CreditCard of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode laten wijzigen in de voor betreffende uitgave geldende betaalwijzen. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van de krant of digitale uitgave en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. Bij de betalingswijze door middel van acceptgiro worden administratiekosten in rekening gebracht. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van de krant of digitale uitgave.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is BrugMedia gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Uitzondering op deze regel zijn “actie abonnementen” met een (eventueel) welkomstgeschenk. De nieuwprijs van het welkomstgeschenk wordt dan verrekend met het terug te betalen bedrag.

4.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 BrugMedia behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs in het colofon van het betreffende product gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de krant van BrugMedia vindt plaats via eigen bezorgers of verspreidingsbureaus. Indien de krant niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen via: info@brugmedia.nl of abonnementen@brugmedia.nl.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen voor de kranten uiterlijk drie werkdagen te zijn opgegeven online, telefonisch, per mail of per post.

5.3 Bezorging buiten het verspreidingsgebied van de desbetreffende krant in print is mogelijk. Echter rekenen wij daar verzendkosten voor. De kosten zijn nader te bepalen.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

BrugMedia is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen BrugMedia en de abonnee 2) om een administratie bij te houden van alle abonnees 3) om relevante aanbiedingen te doen van BrugMedia. BrugMedia respecteert de privacy van haar abonnees.

7. Klachten

7.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan BrugMedia. BrugMedia zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

7.2 Aansprakelijkheid BrugMedia is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan BrugMedia is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van BrugMedia komt. BrugMedia is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door BrugMedia geleverd product, tenzij BrugMedia aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. BrugMedia is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BrugMedia gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, pandemie, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van BrugMedia, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BrugMedia, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van BrugMedia. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van BrugMedia. BrugMedia is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 1 maand na de levering van het product is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan BrugMedia is kenbaar gemaakt. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan BrugMedia is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

8. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Zwolle bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2021.