• Algemente voorwaarden BrugMedia

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (advertentie-) opdrachten c.q. (advertentie-)contracten c.q. facturen op naam van Brugmedia, alsmede op alle opdrachten, orders en facturen op naam van bco reclameburo, beide vallend onder de gezamenlijke handelsnaam De Brugmedia Groep. Alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland (K.v.K. Zwolle nr.: 05051141). Bij verschil tussen de Regelen en de hierna volgende voorwaarden gelden voor zover niet anders is overeengekomen ten aanzien van het betreffende punt de hierna volgende voorwaarden.

2. De contractstermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de 1e dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing voor de 15e van de maand heeft plaatsgevonden. Het contract zal ingaan op de 15e van die maand indien de plaatsing op of na de 15e dag heeft plaatsgevonden. Indien die eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de 1e dag van die kalendermaand, volgende op die termijn van drie maanden.

3. Indien een advertentiecontract ingevolge het in artikel B lid 1 van de Regelen voor het Advertentiewezen bepaalde wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstig lage tarief op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de 16e dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van 1e tot en met de 15e dag van die maand is gesloten en op de 1e dag van de volgende maand in de overige gevallen.

4. Een (de) tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefsverhoging(en) geld-(t)(en) tot een totaal van 15% per contractsduur eveneens voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

5. De adverteerder kan in mindering van het advertentiecontract uitsluitend advertenties of ingezonden mededelingen plaatsen betrekking hebbende op zijn eigen onderneming.

6. De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met eigen belangen van de uitgever of een andere reden van principiële aard, zonder verplicht te zijn de adverteerder de reden op te geven.

7. De uitgever is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertentie te vorderen. Indien de nota niet contant of uiterlijk na beëindiging van de krediettermijn is voldaan, worden over het bedrag der advertentiekosten rente- en incassokosten gerekend, in voege als hierna bepaald. De uitgever is gerechtigd de verdere plaatsing van de advertentie op te schorten, totdat betaling van de reeds geplaatste advertenties is verkregen. Dit zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat de opdrachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichting. De maximale krediettermijn vervalt op uiterlijk de 14e dag na de factuurdatum. Bij overschrijding van de krediettermijn raakt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,- .

8. De berekening van de prijs per advertentie geschiedt, wat de meting betreft, door de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 2 mm witruimte wanneer het om ingezonden mededelingen gaat en met in totaal 3 mm witruimte wanneer het andere advertenties betreft (tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer wit te willen gebruiken) vermenigvuldigd met het aantal kolommen. Een advertentie ter pagina grootte wordt berekend tegen het maximale aantal millimeters van één pagina.

9. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

10. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet of niet tijdig doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en andere calamiteiten.

11. Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties, behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentieopdrachten/overeenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij van uitgeverszijde schriftelijk zijn bevestigd.

12. Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, is verboden als zijnde in strijd met artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet 1912.

13. Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

14. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.

15. Reclames over de uitvoering van advertentieopdrachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na plaatsing schriftelijk te worden ingediend.

16. De uitgever heeft het recht om, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, brieven op advertenties niet aan de adverteerder af te geven of door te zenden, noch deze brieven aan de inzender terug te geven. Niet afgehaalde brieven onder nummer worden na één maand vernietigd. De uitgever is niet verplicht bijgeleverd illustratiemateriaal, originelen of foto’s bestemd voor de opmaak van advertenties langer dan 14 dagen te bewaren.

17. Door het opgeven van een advertentieopdracht erkent de adverteerder de algemene en technische voorwaarden van de uitgever te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentieopdracht of contractaanvraag van adverteerder en/of namens adverteerder door het reclamebureau/reclamekantoor bepaalde voorwaarden worden gesteld, welke in strijd zijn met onze leveringsvoorwaarden, dan worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij de uitgever deze schriftelijk accepteert op de bevestiging van de uitgever. De adverteerder of het reclamebureau/reclamekantoor kan zich niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

18. De reclamebureaus en/of reclamekantoren zijn tegenover de uitgever aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit deze advertentieovereenkomst.